تأثیر توانمندی‌های چابکی بر مزیت‌های رقابتی سازمان با رویکرد شبکه های بیز (مطالعه موردی شرکت‌های پارک علم و فناوری یزد)

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه یزد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه یزد

چکیده

امروزه بسیاری از سازمان ها و شرکت ها با رقابت فزاینده‌ پایدار و نامطمئنی روبه ‌رو هستند که به واسطه نوآوری های تکنولوژیکی ، تغییر محیط های بازاری و نیاز های در حال تغییر مشتریان ، شدت یافته است . یکی از راه های پاسخگویی به این عوامل تغییر و تحول سازمانی چابکی[1] است . در واقع ، چابکی ، به عنوان پارادایم جدیدی برای مهندسی سازمان ها و بنگاه های رقابتی است . لذا ما با استفاده از مدل سازی علی معلولی و با رویکرد شبکه های بیز سعی در شناخت تأثیرات توانمندی‌های چابکی بر مزیت رقابتی و ارتباطات آن داریم. پرسشنامه این مطالعه، با بررسی های کتابخانه ای و با توجه به شاخص های مورد بررسی توسعه یافته و در ادامه با استفاده از تحلیل خوشه ای k میانگین به دو دسته مجزا تبدیل شده و سپس سنجه ها برای مدل سازی علّی و آزمون فرضیه ها با کمک شبکه های بیز مورد استفاده قرارگرفت. سپس بهترین مدل با معیار اطلاعات بیز شناسایی شد.[1] - Agility 

کلیدواژه‌ها