بررسی رفتارکارآفرینانه مدیران میانی دانشگاه تهران

نویسندگان

1 استاد دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده کارآفرینی ، دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی سازمانی، دانشگاه تهران

چکیده

امروز اکثر سازمان ها برای کسب مزیت رقابتی اقدام به به فعالیتهای نوآورانه می کنند رفتارکارآفرینانه فعالیت هایی است که افراد در شرایط عدم اطمینان با استفاده از منابع و امکانات سازمان  اقدامات نوآورانه را انجام می دهند  مدیران میانی دارای نقش اساسی در سازمان‌ها بوده و در ایجاد محیطی که زمینه ساز فعالیت‌های کارآفرینی و نوآور باشد ، دارای نقش موثری هستند . این پژوهش رفتارهای کارآفرینانه مدیران میانی دانشگاه تهران را مورد ارزیابی قرار می‌دهد تا برای سازمان‌هایی که قصد ورود به رهیافت کارآفرینی را دارند، الگوسازی شود . پس از  اصلاح و تایید نظر خبرگان  از پرسشنامه رفتار کار آفرینانه زامپتاکسیس استفاده شده حجم نمونه 98نفر بود و  پایایی سازه با ضریب آلفای کرونباخ برابر با 929/0و روایی آن با تایید نظر خبرگان و تحلیل عاملی تأییدی مورد تایید قرار گرفت و نتایج نشان داد که بین مؤلفه های رفتار کارآفرینانه و رفتار کارآفرینانه مدیران میانی دانشگاه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها