بررسی تأثیر کارآفرینی استراتژیک بر دست یابی به مزیت رقابتی- مطالعه موردی صنعت ساختمان و مسکن

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه گیلان

2 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه گیلان

چکیده

امروزه یکی از چالش‌های پیش­روی اکثر شرکت‌ها بدون توجه به اندازه، عمر یا نوع صنعت، چگونگی کسب و حفظ مزیت رقابتی است. کارآفرینی‌استراتژیک به موقعیت شرکت کمک می‌کند تا قادر به پاسخ­گویی در برابر انواع تغییرات محیطی که بسیاری از سازمان‌های امروزی با آن مواجه هستند، باشد ومزیت رقابتی خود را گسترش دهد. در این مقاله تلاش می‌شود تا با توجه به اهمیت کارآفرینی‌استراتژیک و مزیت‌رقابتی در صنعت ساختمان، مدلی که بیانگر رابطه بین کارآفرینی‌استراتژیک و مزیت‌رقابتی باشد، ارائه شود. بدین ترتیب اطلاعات از میان کلیه نهادهای متولی صنعت ساختمان ایران با ابزار پرسشنامه جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل گردید. روایی و پایایی پرسشنامه بررسی و تأیید شد، پس از بررسی برازش مدل‌های اندازه‌گیری، با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری، روابط ساختاری مدل آزمون گردید. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهدکه برازش مدل، مناسب بوده و تأثیر ذهنیت‌کارآفرینانه و رهبری‌کارآفرینانه بر مدیریت ‌منابع، مدیریت منابع بر خلاقیت و نوآوری و خلاقیت و نوآوری بر مزیت‌رقابتی و اثر واسطه‌ای مدیریت ‌منابع و خلاقیت ونوآوری تأیید شد. نتایج پژوهش، مدیران عالی را به بهره­گیری از مفهوم کارآفرینی‌استراتژیک که علاوه بر شناسایی و بهره‌برداری از فرصت‌های بالقوه، راه را برای صنعت جهت دستیابی به مزیت رقابتیِ بیشتر هموار می‌سازد، ترغیب می‌کند.

کلیدواژه‌ها