کلیدواژه‌ها = مدیریت منابع انسانی سبز
تکنیکهای رویکرد استراتژیک مدیریت منابع انسانی سبز و بررسی پیامدهای آن در جهت توسعه پایدار

دوره 14، شماره 28، اسفند 1401، صفحه 255-287

10.22080/jem.2022.21321.3536

علی زارع دیزج؛ مجتبی رمضانی؛ عباسقلی سنگی نورپور؛ نادر بهلولی؛ کریم اسکندری