تکنیکهای رویکرد استراتژیک مدیریت منابع انسانی سبز و بررسی پیامدهای آن در جهت توسعه پایدار

نوع مقاله : مدیریت و سازمان(اخلاق و مسئولیت اجتماعی، رهبری و تحول سازمانی، عملکرد سازمانی، ریسک، مدیریت منابع سازمانی، سطوح تحلیل سازمانی، بلوغ سازمانی، آسیب­‌شناسی سازمانی، نظام اداری، . . . )

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، مدیریت منابع انسانی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران.

4 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، آذربایجانشرقی، ایران.

10.22080/jem.2022.21321.3536

چکیده

مبهم بودن تکنیک‌های رویکرد استراتژِیک مدیریت منابع انسانی سبز برای محققان و نقش فزاینده توسعه پایدار و مهم‌تر ازهمه جنبه زیست ‌محیطی آن،موجب گردیدتانویسندگان؛شناسایی فعالیت‌های مدیریت استراتژیک منابع انسانی سبزوبررسی ارتباط آن باتوسعه پایدار را به‌عنوان هدف تحقیق حاضر دنبال نمودند.استراتژی تحقیق حاضر؛رویکرد آمیخته(کیفی و کمی) است.به منظور گردآوری داده های کیفی و کمی تحقیق،از ابزار مصاحبه و پرسشنامه استفاده گردید.جامعه آماری پژوهش،خبرگان حوزه منابع انسانی دردو گروه دانشگاهی و سازمانی بودند که متخصصان منابع انسانی درمناطق دوازده گانه شهرداری تبریز و نهادهای وابسته آن،گروه سازمانی موردمطالعه را تشکیل دادند. دربخش کیفی،برای انتخاب مصاحبه‌ شوندگان از روش نمونه گیری غیر احتمالی ازنوع گلوله برفی و برای نمونه گیری در بخش کمی از روش تصادفی ساده استفاده گردید. گردآوری داده‌های کیفی از طریق پروتکل مصاحبه و جمع آوری داده‌های کمی از طریق توزیع پرسشنامه انجام پذیرفت. در مرحله کیفی تحقیق، کدها و مفاهیم اصلی از طریق مصاحبه با خبرگان با استفاده از روش تحلیل تم شناسایی شدند و بر اساس تحقیقات پیشین و نتایج کیفی، ابعاد مدیریت استراتژیک منابع انسانی سبز شناسایی و پیامدهای آن در جهت توسعه پایدار بررسی گردید. در مرحله کمی تحقیق، برای بررسی رابطه ابعاد سیزده گانه مدیریت استراتژیک منابع انسانی سبز و توسعه پایدار از رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی استفاده گردید. یافته‌ها بیانگراین مطلب بود که هفت بعد شامل: استراتژی سبز، برنامه‌ریزی منابع انسانی سبز، استخدام سبز، آموزش سبز، نظم وانضباط سبز، مسئولیت اجتماعی سازمانی سبز، چاپ سبز بطور معنی دار، مستقیم و با شدت ضعیف برتوسعه پایدار مؤثر می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Techniques of strategic approach to green human resource management and review its outcomes for sustainable development

نویسندگان [English]

 • Ali Zare Dizaj 1
 • mojtaba ramazani 2
 • Abbasgholi Sangi Noorpour 3
 • Nader Bohlooli 3
 • Karim Eskandari 4
1 Ph.D. Student, Public Management, Human Resources Management, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Public Management, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Public Management, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Public Management, Payame Noor University, East Azerbaijan, Iran.
چکیده [English]

The ambiguity of the strategies ofthe strategic approach of green human resource management for researchers and the increasing role of sustainable development and,most importantly,its environmental aspects,led the authors;The aim ofthe present study was to identify the strategies of strategic management of green human resources and to examine its relationship with sustainable development. Current research strategy;The approach is mixed.In order to collect qualitative and quantitative research data,interview tools and questionnaires were used.The statistical population of the study was experts in the field of human resources in both academic and organizational groups that human resources specialists in the twelve districts of Tabriz Municipality and its affiliated institutions formed the study group.In the qualitative part,the non-probable snowball sampling method was used to select the interviewees and a simple random method was used for the quantitative sampling.Qualitative data were collected through interview protocol and quantitative data were collected through questionnaire distribution.In the qualitative stage ofthe research,the main codes and concepts were identified through interviews with experts using theme analysis method and based on previous research and qualitative results,the dimensions of strategic green human resource management were identified and its consequences for sustainable development were investigated.In the quantitative stage ofthe research,the structural equation modeling approach using partial least squares method was used to investigate the relationship between the thirteen dimensions of strategic green human resource management and sustainable development.Findings indicated that seven dimensions including:green strategy,green human resource planning,green employment,green education,green discipline,green corporate social responsibility,green printing are significantly,directly and with low intensity effective on sustainable development.

کلیدواژه‌ها [English]

 • green human resource management
 • strategic human resource management
 • sustainable development
دوره 14، شماره 28
اسفند 1401
صفحه 255-287
 • تاریخ دریافت: 19 اردیبهشت 1400
 • تاریخ بازنگری: 26 اردیبهشت 1401
 • تاریخ پذیرش: 17 شهریور 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 03 بهمن 1401