ارتباط بین مؤلفه های رهبری امنیت مدار و امنیت روانی با ابعاد اعتیاد به کار: دیدگاه کارکنان دانشگاه ارومیه

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف پژوهش حاضر، ارتباط بین مؤلفه­های رهبری امنیت­مدار، امنیت روانی تیم با ابعاد اعتیاد به کار در بین کارکنان دانشگاه ارومیه بود. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش، 480 نفر از کارکنان دانشگاه ارومیه بودند که نمونه­ای به حجم 214 نفر با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع­آوری داده­ها سه پرسشنامه: "رهبری امنیت­مدار" (کمب، 2010)؛ "امنیت روانی" (ادموندسون، 1999)؛ و "اعتیاد به کار" (اسپنس و رابینز، 1992) استفاده شدند، روایی پرسش­نامه­ها به وسیله متخصصان، مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن­ها با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شد (که به ترتیب: 95/0، 84/0 و 74/0 بودند). برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش­های آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (تحلیل مانوا، تحلیل رگرسیون چندگانه و رگرسیون خطی) استفاده شد. نتایج نشان داد که تمامی مؤلفه­های رهبری امنیت­مدار، رابطه مثبت و معنی­داری با ابعاد اعتیاد به کار دارند و امنیت روانی نیز، ارتباط مثبت و معنی­داری با ابعاد اعتیاد به کار داشت. در ادامه، نتایج مربوط به تحلیل رگرسیون، حاکی از این بود که بیشتر مؤلفه­های رهبری امنیت­مدار، پیش­بینی­کننده­های معناداری برای ابعاد اعتیاد به کار بودند و امنیت روانی نیز فقط قابلیت پیش­بینی بعد لذت بردن از کار را داشت.

کلیدواژه‌ها