نمایه نویسندگان

ج

  • جعفری نیا، سعید طراحی مدل مدیریت منابع انسانی پایدار با تکنیک داده بنیاد (شاهد تجربی: گروه صنایع غذایی سولیکو کاله ) [دوره 15، شماره 29، 1402، صفحه 67-96]

ح

  • حسن پور، اکبر طراحی مدل مدیریت منابع انسانی پایدار با تکنیک داده بنیاد (شاهد تجربی: گروه صنایع غذایی سولیکو کاله ) [دوره 15، شماره 29، 1402، صفحه 67-96]
  • حکیمی، ایمان دوسو توانی نوآوری: پیشایندها و آثار آن بر عملکرد محصول جدید [دوره 15، شماره 29، 1402، صفحه 41-65]

ر

  • روشندل، ژینوس طراحی چارچوب انتخاب کسب‌وکارهای فاوابنیان متناسب با سطح بلوغ شهر هوشمند [دوره 15، شماره 29، 1402، صفحه 7-40]

ع

  • عبدالهی، بیژن طراحی مدل مدیریت منابع انسانی پایدار با تکنیک داده بنیاد (شاهد تجربی: گروه صنایع غذایی سولیکو کاله ) [دوره 15، شماره 29، 1402، صفحه 67-96]

غ

  • غلامی آواتی، رمضان دوسو توانی نوآوری: پیشایندها و آثار آن بر عملکرد محصول جدید [دوره 15، شماره 29، 1402، صفحه 41-65]

ق

  • قاضی نوری، سید سپهر طراحی چارچوب انتخاب کسب‌وکارهای فاوابنیان متناسب با سطح بلوغ شهر هوشمند [دوره 15، شماره 29، 1402، صفحه 7-40]

م

  • محمدی، رحمان طراحی مدل مدیریت منابع انسانی پایدار با تکنیک داده بنیاد (شاهد تجربی: گروه صنایع غذایی سولیکو کاله ) [دوره 15، شماره 29، 1402، صفحه 67-96]